Kursy językowe

WAKACYJNE KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Pobyty edukacyjne dla dzieci
Organizowane w Krakowie oraz na terenie województwa małopolskiego mają formę wakacyjnego wypoczynku dzieci połączonego z nauką języka polskiego oraz poznawaniem zabytków i kultury polskiej. Część pobytów organizowana jest przy finansowym wsparciu gmin małopolskich.

Obozy edukacyjno-krajoznawcze dla młodzieży
Program obozu zakłada udział uczestników w zajęciach językowych z lektorem (około 50 godz. lekcyjnych). Część wypoczynkowa obozu obejmuje zwiedzanie zabytków i muzeów Krakowa, wycieczki krajoznawcze (Pieniny, Zakopane, Oświęcim, Wieliczka) oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe. Do udziału w obozie zapraszana jest młodzież polskiego pochodzenia w wieku 14-17 lat z co najmniej podstawową znajomością języka polskiego.

KURSY DLA STUDENTÓW

Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej

Dwutygodniowa wakacyjna szkoła językowa dla studentów polskiego pochodzenia studiujących w kraju zamieszkania, którzy pragną pogłębić swoją znajomość języka i kultury polskiej. W programie szkoły znajdują się wykłady na temat literatury polskiej, historii współczesnej oraz polskiego dziedzictwa kulturowego na Kresach Wschodnich. Uzupełnieniem zajęć jest program kulturalno-krajoznawczy.

KURSY DLA DOROSŁYCH

Kurs języka polskiego zakończony egzaminem państwowym

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej istnieje możliwość zdawania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego i uzyskania międzynarodowego dyplomu potwierdzającego jego znajomość.
Krakowski Oddział SWP organizuje dwutygodniowe kursy języka polskiego zakończone egzaminem przeprowadzanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Uzyskany certyfikat potwierdza w sposób miarodajny stopień znajomości języka polskiego (poziom B1, B2, C2) oraz stanowi dokument uznawany w państwach Unii Europejskich.

Kurs języka polskiego dla Polonii z Ameryki Łacińskiej

Ciekawa propozycja programowa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dla Polonii z krajów Ameryki Łacińskiej. Celem trzytygodniowego kursu jest nauka języka polskiego oraz poznanie polskiej kultury poprzez zwiedzanie zabytków Krakowa i wycieczki krajoznawcze.

Indywidualne staże zawodowe

Celem staży zawodowych trwających od dwóch do czterech tygodni jest umożliwienie Polakom zamieszkałym na Wschodzie zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych jak również doskonalenie ich kwalifikacji zawodowych. Krakowski Oddział SWP organizuje staże naukowe w uczelniach, bibliotekach i archiwach krakowskich oraz staże lekarskie (tylko wybrane specjalizacje).
Od uczestników staży zawodowych wymagana jest bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz kilkuletnia praktyka zawodowa.

ZADANIA OŚWIATOWE ORGANIZOWANE POZA KRAJEM

Kolonie językowo – krajoznawcze

Zadanie polega na organizacji wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z polskich rodzin w kraju ich zamieszkania. Stosunkowo niskie koszty organizacyjne pozwalają na objęcie tego rodzaju wypoczynkiem większej liczby dzieci niż w przypadku kolonii organizowanych w Polsce. Aktywny wypoczynek dzieci zawsze połączony jest z nauką języka polskiego.

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego

Organizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych pracujących w szkołach polonijnych. Tematyka przeprowadzonych warsztatów obejmowała zagadnienia związane z nowoczesnymi metodami nauczania języka polskiego jako obcego oraz rozwijaniu motywacji do nauki języka polskiego i przedmiotów ojczystych. W trakcie trwania warsztatów odbywają się prezentacje najnowszych materiałów dydaktycznych i publikacji naukowych.
Warsztaty organizowane są w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Francji.