Organizacja pożytku publicznego

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” posiada status organizacji pożytku publicznego co oznacza, że każdy podatnik może przekazać 1 proc. swojego podatku dochodowego na wsparcie działań Stowarzyszenia.

W tym celu wystarczy wskazać w rocznej deklaracji podatkowej organizację pożytku publicznego tj. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (nazwa OPP) oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 0000034914 (numer KRS).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazywanie 1 proc. podatku będzie się odbywało za pośrednictwem urzędów skarbowych z uwzględnieniem następujących zasad:

  1. podatnik może wskazać w rocznej deklaracji podatkowej tylko jedną organizację pożytku publicznego;
  2. przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nastąpi pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania;
  3. urząd skarbowy przekazuje wpłatę na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego;
  4. podatnicy nie muszą podawać w zeznaniach rocznych numerów kont bankowych organizacji, którą chcą wesprzeć;
  5. podatnik w składanym przez siebie zeznaniu rocznym może podać dodatkowe informacje, które uściślą dystrybucję przekazanej kwoty, informacje te podatnik zamieszcza w rubryce „Inne informacje”;
  6. w przypadku wpłat na działalność Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prosimy o zamieszczenie informacji „wpłata na rzecz Oddziału Wielkopolskiego”.