Oddział Wielkopolski

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspolnota Polska” powołany został uchwałą Rady Krajowej Stowarzyszenia w dniu 7 lipca 1990 roku. Obejmuje swą działalnością województwo wielkopolskie.

Oddział współpracuje m.in. z organizacjami polonijnymi z Białorusi, Czech, Francji, Holandii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Niemiec i Ukrainy.

Szczególne miejsce w programie Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zajmują działania edukacyjne, mające na celu podniesienie poziomu znajomości języka polskiego, wiedzy z zakresu kultury polskiej, wspieranie dążeń Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą do umocnienia swej pozycji społeczno-ekonomicznej w kraju osiedlenia. Działania te obejmują organizację pobytów edukacyjnych oraz wymian międzyszkolnych dla uczniów, zlotów i obozów dla młodzieży polonijnej, kursów i szkoleń dla polonijnych nauczycieli języka polskiego i historii, kursów kultury i języka polskiego, warsztatów dla animatorów kultury polonijnej oraz staży zawodowych.

Inspirowane przez Oddział w Poznaniu inicjatywy o charakterze kulturalno-artystycznym znajdują swój wyraz w organizowanych wystawach prac twórców polonijnych, spotkaniach autorskich, koncertach oraz warsztatach artystycznych dla zespołów polonijnych.

Dom Polonii, siedziba Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, jest nie tylko miejscem spotkań Rodaków z zagranicy, ale także ośrodkiem popularyzacji w Poznaniu i regionie wiedzy o Polonii i Polakach zamieszkałych na obczyźnie.

 

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
61-772 Poznań
Stary  Rynek 51
tel. +48 61 852 71 21,    tel./fax. +48 61 853 19 61,
e-mail: poznan@swp.org.pl