Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem do 2008 roku. W maju 2008 r. VII Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wybrało na funkcję prezesa Macieja Płażyńskiego, byłego marszałka Sejmu, który pełnił tę funkcję do swej tragicznej śmierci 10 kwietnia 2010 r.
Obecnie prezesem Stowarzyszenia jest Longin Komołowski, były wicepremier RP i minister pracy i polityki społecznej w rządzie Jerzego Buzka.

Celami Stowarzyszenia, zapisanymi w statucie są:
1) inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu;
2) propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą;
3) upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju;
4) pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji;
5) działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;
6) pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w języku polskim;
7) wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia;
8) obrona praw polskiej mniejszości narodowej,
9) działanie na rzecz rozwoju regionalnego.

Członkowie Stowarzyszenia działają obecnie w 23 oddziałach terenowych.  „Wspólnota Polska” prowadzi Domy Polonii w Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Lublinie, Łomży, Ostródzie i Warszawie oraz Dom Polonii – Zamek w Pułtusku.

Stowarzyszenie działa pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Sportu. Traktując swoją pracę jako służbę, stale rozwija zakres zaangażowania w celu umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną.

„Wspólnota Polska” wspiera struktury związków Polaków na Wschodzie i organizacje polonijne w świecie.

Budowaniu więzi między Polakami w świecie służy, wychodzące od 1991 roku, pismo „Wspólnota Polska”, które stanowi źródło informacji i dokumentacji działalności polonijnej. Zbiór informacji o środowiskach polonijnych w świecie zawarty jest w Polonijnym Banku Danych i na stronie internetowej Stowarzyszenia.

——————————————————————————–

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Biuro Zarządu Krajowego
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64,
tel. +48 22 556-90-02,  fax: +48 22 556-90-43
e-mail: swp@swp.org.pl
www.wspolnotapolska.org.pl