Program szkół patronackich

Program „Szkół Patronackich” zakłada:

 • podniesienie jakości kształcenia w polskich placówkach oświatowych poza granicami kraju;

 • poznanie regionu, kraju pochodzenia nauczycieli i uczniów, ich tradycji, historii i kultury;

 • wypracowanie wspólnych projektów edukacyjnych;

 • doskonalenie umiejętności komunikacji językowej;

 • integrację dzieci polskiego pochodzenia mieszkających za granicą ze swoimi rówieśnikami w Polsce.

Założone cele można osiągnąć poprzez:

 • śródroczną wymianę międzyszkolną uczniów;

 • wymianę doświadczeń edukacyjnych dyrektorów służące sprawnemu zarządzaniu placówką;

 • organizację warsztatów doskonalących metody pracy nauczycieli;

 • organizację konkursów, zawodów i olimpiad;

 • udział w ważniejszych uroczystościach szkolnych;

 • realizację wspólnych projektów edukacyjnych.

Warunki udziału w programie:

 1. Nawiązanie współpracy z polską placówką oświatową poza granicami kraju. Wszelką pomocą i doradztwem przy nawiązaniu kontaktów służy Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

 2. Określenie zasad współpracy pomiędzy szkołami.

 3. Podpisanie umowy o przystąpieniu do programu szkół patronackich na okres dwu lat.

 4. Umowa powinna być sygnowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

 5. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” nadzoruje przebieg zadania oraz dofinansowuje wybrane projekty realizowane w ramach programu szkół patronackich.